Εισαγωγή μαθητών στα ΠΠΣ για το Σχολ. Έτος 2018-19

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από 30 Απριλίου ως 14 Μαΐου 2018

ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για εισαγωγή:

  1. Στην τάξη προνηπίου του 2/Θ Πειραματικού Νηπιαγωγείου Παν. Πατρών (έτος γέννησης 2014)
  2. Στην Α΄ τάξη του 2/Θ Πειραματικού Δημοτικού Παν. Πατρών
  3. Στην Α΄ τάξη του 8/Θ Πειραματικού Δημοτικού Παν. Πατρών (για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ

https://www.iep.edu.gr/pps/

που υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Σχολείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου 2018

Εισαγωγική τάξη για το 2/θ Πειραματικό Νηπιαγωγείο Πανεπιστημίου Πατρών είναι το προνήπιο.Υποβολή αίτησης  γίνεται για παιδιά που έχουν γεννηθεί εντός  του 2014.

Οι καταστάσεις όλων των υποψηφίων μαθητών/ τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 24 Μαΐου 2018, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

Επισημαίνεται ότι όλοι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την Α τάξη ακόμη και σε Πειραματικές ή Πρότυπες Σχολικές μονάδες οι οποίες δεν έχουν προκηρύξει κενές θέσεις, καθώς υπάρχει περίπτωση να προκύψουν κενές θέσεις αν κάποιοι μαθητές από τη συνδεδεμένη σχολική μονάδα δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο συνδεδεμένο Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο της επόμενης βαθμίδας.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 στις 14.00 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.