ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Z. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΕΙ.Σ.)


Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Δημοτικά σχολεία και Πειραματικά Νηπιαγωγεία διέπεται από
τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 18 του
ν. 4692/20 (Α ́111).
Κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 18, «Η εισαγωγή των μαθητών στα ΠΕΙ.Σ. γίνεται με κλήρωση,
ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., καθορίζεται κάθε
ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, την εφαρμογή της διαδικασίας
της κλήρωσης, τον χρόνο διενέργειάς της, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη δυνατότητα κατ’
εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση. Η κλήρωση των μαθητών αφορά στην εισαγωγική
σχολική τάξη ανά βαθμίδα σχολείου…. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής των
μαθητών.». Για τα νήπια, που φοιτούν το σχολ. έτος 202223 σε Πειραματικό Νηπιαγωγείο, συνδεδεμένο με
Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, καθώς και τους μαθητές Στ ́ Δημοτικού οι οποίοι το σχολικό έτος 202223
φοιτούν σε Πειραματικό Δημοτικό και επιθυμούν να φοιτήσουν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο, ισχύει
η παρ. 6 του άρθρου 18 που ορίζει ότι: «Η εισαγωγή των μαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΠΕΙ.Σ. σε
συνδεδεμένο ΠΕΙ.Σ. επόμενης βαθμίδας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13, γίνεται χωρίς να διενεργηθεί
νέα κλήρωση. Διαδικασίες κλήρωσης διενεργούνται για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν στην
εισαγωγική τάξη του σχολείου της επόμενης βαθμίδας.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισχύουν τα ακόλουθα για την εισαγωγή μαθητών στην Α ́ τάξη Πειραματικών
Δημοτικών Σχολείων κατά περίπτωση:


α) Μαθητές/τριες που οι γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν να εισαχθούν σε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο,
και φοιτούν σε δημόσιο ή ιδιωτικό Νηπιαγωγείο.

Οι γονείς/κηδεμόνες εγγράφουν τους/τις μαθητές/τριες στην Α ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο
ανήκουν χωροταξικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα κεφάλαια Α, Β, και Γ της παρούσας κατά το χρονικό
διάστημα 120 Μαρτίου 2023.

Στη συνέχεια υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης,
προκειμένου να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α μαθητής/τρια στη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την
εισαγωγή σε Πειραματικό Δημοτικό της προτίμησής του. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η εφαρμογή της
διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων καθώς και η ημερομηνία
κλήρωσης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα και θα ανακοινωθεί
στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

https://depps.minedu.gov.gr/
και στις ιστοσελίδες των Πειραματικών σχολικών μονάδων. Στην ίδια ιστοσελίδα
ανακοινώνεται η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για
τον αριθμό των εισακτέων ανά σχολείο, βαθμίδα και Περιφέρεια, για το σχολικό έτος 202324.


β) Μαθητές/τριες που προέρχονται από το συνδεδεμένο Πειραματικό Νηπιαγωγείο των οποίων οι
γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν τη φοίτησή τους στην Α ́ τάξη του συνδεδεμένου με αυτό Πειραματικού Δημοτικού
Σχολείου.

Οι παραπάνω μαθητές/τριες εγγράφονται αυτοδίκαια, χωρίς κλήρωση, στην Α ́ τάξη του συνδεδεμένου
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες στα κεφάλαια Α, Β (πλην της
περίπτωσης δ), και Γ της παρούσας.


γ) Μαθητές/τριες που προέρχονται από Πειραματικό Νηπιαγωγείο, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες δεν

επιθυμούν τη φοίτησή τους στην Α ́ τάξη του συνδεδεμένου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου.
Οι γονείς/κηδεμόνες καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο φοίτησης ότι δεν επιθυμούν
την εγγραφή του/της μαθητή/τριας στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό το αργότερο μέχρι 21
Φεβρουαρίου 2023. Ακολούθως εγγράφουν τους/τις μαθητές/τριες στην Α ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο
οποίο ανήκουν χωροταξικά σύμφω
να με τα προβλεπόμενα στα κεφάλαια Α, Β, και Γ της παρούσας, κατά το
διάστημα 120 Μαρτίου 2023.


Μετά τη διεξαγωγή της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την εισαγωγή σε Πειραματικά Δημοτικά, οι
επιτυχόντες μαθητές εγγράφονται στο Πειραματικό Δημοτικό επιτυχίας τους. Τα επιμέρους θέματα και
διαδικασίες ρυθμίζονται με σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι και επιλαχόντες θα εγγραφούν στο Δημοτικό σχολείο που ανήκουν χωροταξικά και στο
οποίο έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και δικαιολογητικά εγγραφής.

Ο κατάλογος με τα Πειραματικά Σχολεία της χώρας καθώς και σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμος στην
ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)


https://depps.minedu.gov.gr
.


Η. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Οι μετεγγραφές των μαθητών/τριών γίνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του ΠΔ/79/ 2017 (Α ́
109)
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25). Σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25)
αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται δεκτές μέχρι την 30η Απριλίου του εκάστοτε
σχολικού έτους.

Επισημαίνονται τα εξής:

Ως εγγραφή νοείται η πρώτη και μοναδική καταχώρηση των στοιχείων του μαθητή/τριας στο Βιβλίο Μητρώου
και στο Πληροφοριακό Σύστημα «myschool», το οποίο θα πρέπει να ενημερωθεί αμέσως μετά την ενεργοποίηση
του νέου σχολικού έτους 20232024 σε αυτό
.

Phone: +302610992100
Fax: +302610992100
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26540
Διαγόρα